ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako naša spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 69536/L ako prevádzkovateľ (ďalej v texte len ako „my“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) spracúva osobné údaje získané od fyzických osôb, od iných prevádzkovateľov o fyzických osobách a iným spôsobom, a ako ďalej s týmito osobnými údajmi spoločnosť nakladá a chráni ich.

Účelom týchto zásad spracúvania osobných údajov pre UBIAN (ďalej len „Zásady“) je informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou a používaním internetovej stránky www.ubian.sk a mobilnej aplikácie “UBIAN - Dopravná karta v mobile”, dostupnej prostredníctvom Google Play, App Store a AppGallery (ďalej spolu len „platformy“), a s poskytovaním jednotlivých služieb na platformách (ďalej aj len „služby“), a ďalej vás informovať o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť, v súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Pri poskytovaní niektorých služieb získavame osobné údaje priamo od zmluvných dopravcov, najmä údaje týkajúce sa transakcií realizovaných na termináloch u zmluvného dopravcu. Tieto údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie vybraných služieb.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami predtým, ako začnete využívať naše služby.

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných v súvislosti s poskytovaním našich služieb je:

TransData s.r.o., M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
telefón: +421 915 861 474
e-mail: info@ubian.sk

Pri poskytovaní niektorých služieb vystupuje spoločnosť TransData s.r.o. ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre zmluvných dopravcov. Podrobné informácie sú uvedené nižšie, pri jednotlivých účeloch spracúvania. Všetky dokumenty, o tom ako spoločnosť TransData s.r.o. spracováva osobné údaje nájdete TU.

3. ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov podľa GDPR.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: gdpr@transdata.sk

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k týmto Zásadám, použitiu osobných údajov, alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v týchto Zásadách, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu emailom, ako aj písomne na adrese našej spoločnosti.

4. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bez spracúvania vašich osobných údajov by sme vám neboli schopní poskytovať naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite, pričom spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našich služieb.

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov a k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. To, aké osobné údaje spracúvame, sa líši od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti:

REGISTRÁCIA

A) REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
Účel spracúvania: Registrácia používateľa a vytvorenie online konta používateľa a poskytovanie služieb registrovanému užívateľovi online
Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje, údaje súvisiace s predmetom služby
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté zmluvným stranám, exekútorovi, audítorovi.
osobné údaje pre produkt Virtuálna dopravná karta v mobile sú poskytované sprostredkovateľovi (NXP Semiconductors Netherlands B.V.). Pri finančnej transakcii sú osobné údaje poskytované na účely využitia služby Google Pay
Poskytnutie osobných údajov je vždy založené na legitímnom právnom základe v súlade s Nariadením a Zákonom.
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb
osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)
Poskytnutie predmetných osobných údajov je požiadavkou pre účely uzatvorenia zmluvy spoločnosťou, v opačnom prípade spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ REGISTROVANÝM POUŽÍVATEĽOM

B) OBĽÚBENÉ TRASY, ZASTÁVKY A LINKY

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
Účel spracúvania: zobrazovanie obľúbených trás, zastávok a liniek a informovanie o nich
Rozsah spracúvaných osobných údajov: obľúbené trasy, obľúbené zastávky, obľúbené linky, registrovaný používateľ
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi, oprávnenému orgánu štátu<
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb
osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou, alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)
Poskytnutie predmetných osobných údajov nie je vašou povinnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov.

C) INFORMÁCIE O DOPRAVNEJ KARTE A VIRTUÁLNEJ DOPRAVNEJ KARTE A ICH POUŽÍVANÍ

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
osobné údaje sú získavané aj zo systému príslušného dopravcu zapojeného do sprostredkovaného predaja
Účel spracúvania: poskytovanie informácií o zaregistrovanej dopravnej karte alebo virtuálnej dopravnej karte a o jej používaní
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Najmä:
dopravná karta/virtuálna dopravná karta: SNR dopravnej karty, platnosť dopravnej karty, platnosť zľavy, aktuálny zostatok elektronickej peňaženky na dopravnej karte, údaje o zakúpených jednorazových cestovných lístkoch z elektronickej peňaženky odo dňa vydania dopravnej karty (dopravca, dátum a čas zakúpenia, platnosť, tarifa, cena), údaje o zakúpených predplatných cestovných lístkoch odo dňa vydania dopravnej karty (dopravca, dátum a čas zakúpenia, platnosť, tarifa, zóna, cena)
Príjemcovia osobných údajov:

osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb
osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)
Poskytnutie predmetných osobných údajov nie je vašou povinnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov s riadne zaregistrovanou dopravnou kartou.

D) NOTIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA PLATNOSTI PREDPLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA A ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
osobné údaje sú získavané aj zo systému príslušného dopravcu zapojeného do sprostredkovaného predaja
Účel spracúvania: zobrazovanie notifikácií o blížiacom sa konci platnosti predplatného cestovného lístka, aktuálnom zostatku elektronickej peňaženky a o klesnutí zostatku elektronickej peňaženky pod stanovenú hranicu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: aktuálny zostatok elektronickej peňaženky, údaje o zakúpených platných predplatných cestovných lístkoch (dátum a čas zakúpenia, dátum a čas ukončenia platnosti)
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb
osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)
Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou. V prípade, ak registrovaný používateľ využije ponúkanú možnosť, spoločnosť mu bude zobrazovať notifikácie o blížiacom sa konci platnosti predplatného cestovného lístka a o klesnutí zostatku elektronickej peňaženky pod stanovenú hranicu.

E) VERNOSTNÝ PROGRAM ZELENÉ KILOMETRE

Postavenie spoločnosti: spoločnosť je spoločným Prevádzkovateľom spolu s príslušnými dopravcami zapojenými do vernostného programu Zelené kilometre
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, t. j. vyjadrila súhlas s účasťou vo vernostnom programe Zelené kilometre
Účel spracúvania: realizácia vernostného programu Zelené kilometre, evidencia nazbieraných kilometrov pri cestovaní
účel spracúvania bol určený spoločne spoločnosťou a príslušnými dopravcami zo zoznamu: www.ubian.sk/zelene-kilometre, a teda vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na tento účel vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia
Rozsah spracúvaných osobných údajov: počet odjazdených jázd, resp. kilometrov podľa SNR dopravnej karty, počet osobokilometrov dotknutej osoby prepočítaných z predaných predplatných cestovných lístkov podľa SNR dopravnej karty, SNR dopravnej karty
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi, oprávnenému orgánu štátu a tretím osobám, ktoré sa spolu so spoločnými prevádzkovateľmi rozhodnú zapojiť do súťaže určenej registrovaným používateľom, ktorí sú členmi vernostného programu Zelené kilometre
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje uchovávame počas doby, na ktorú bol udelený súhlas, t. j. na dobu 2 rokov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov (bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním).
Vo vzťahu k predmetnému účelu spracúvania si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť voči všetkým spoločným prevádzkovateľom, t. j. jednak voči spoločnosti, ako aj voči príslušnému dopravcovi zo zoznamu www.ubian.sk/spolupracujeme.
Základné časti zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzatvorenej medzi spoločnosťou a príslušnými dopravcami sú dostupné na stránke: www.transdata.sk.

F) VYDANIE DOPRAVNEJ KARTY A VIRTUÁLNEJ DOPRAVNEJ KARTY, VYBRANÉ OPERÁCIE S DOPRAVNOU KARTOU A VIRTUÁLNOU DOPRAVNOU KARTOU

Postavenie spoločnosti: Sprostredkovateľ
Právny základ spracúvania: určený prevádzkovateľom - dopravcom, ktorým je príslušný dopravca zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme
Účely spracúvania: určené prevádzkovateľom - dopravcom, ktorým je príslušný dopravca zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme, pričom ide o:
a) vydanie dopravnej karty a/alebo virtuálnej dopravnej karty
b) predaj predplatných cestovných lístkov na dopravnú kartu a/alebo virtuálnu dopravnú kartu
c) predaj cestovného lístka cez virtuálnu dopravnú kartu
d) dobitie kreditu na elektronickú peňaženku dopravnej karty a/alebo virtuálnej dopravnej karty
e) reklamácia operácií podľa písm. a) až d)
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia, fotografia, kópia občianskeho preukazu držiteľa dopravnej karty
titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia zákonného zástupcu držiteľa dopravnej karty, ktorý je mladší ako 16 rokov
SNR dopravnej karty, SNR virtuálnej dopravnej karty
Príjemcovia osobných údajov: určení prevádzkovateľom - dopravcom, ktorým je príslušný dopravca zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme
vo vzťahu k vydaniu dopravnej karty a/alebo virtuálnej dopravnej karty a vo vzťahu k vybraným operáciám s dopravnou kartou a/alebo virtuálnom dopravnou kartou vystupuje spoločnosť v pozícii sprostredkovateľa, ktorý je poverený príslušným prevádzkovateľom - dopravcom
Doba uchovávania osobných údajov: určená prevádzkovateľom - dopravcom, ktorým je príslušný dopravca zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme.
Vo vzťahu k predmetným účelom spracúvania si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť jednak voči príslušnému prevádzkovateľovi - dopravcovi, ale aj voči spoločnosti.

G) VEDENIE ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY (MIMO DOPRAVNEJ KARTY) A KÚPA CESTOVNÝCH LÍSTKOV DOPRAVCU Z KREDITU NA ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKE V APLIKÁCII

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
Účely spracúvania: a) dobitie kreditu na elektronickú peňaženku a aktuálne informácie o stave kreditu na elektronickej peňaženke v aplikácii
b) predaj cestového a parkovacieho lístka z kreditu na elektronickej peňaženke v aplikácii
c) reklamácia operácií podľa písm. a) až b)
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb
osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)
Poskytovanie predmetných osobných údajov je požiadavkou pre účely riadneho plnenia zmluvy spoločnosťou, v opačnom prípade spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov.

H) PARKOVACÍ LÍSTOK

Postavenie spoločnosti: Spostredkovateľ
Právny základ spracúvania: určený prevádzkovateľom - mestom, ktorým je príslušné mesto zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme
Účel spracúvania: určené prevádzkovateľom - mestom, ktorým je príslušné mesto zo zoznamu: www.ubian.sk/spolupracujeme, pričom ide o:
a) predaj parkovacích lístkov v aplikácii Ubian
b) prepojenie s parkovacím systémom prevádzkovateľa za účelom získania informácií o zaregistrovanej parkovacej karte
c) reklamácia operácií podľa písm. a) a b)
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Najmä:
e-mailová adresa, GPS poloha, EČV vozidla, typ parkovacej karty, platnosť parkovacej karty, zónová príslušnosť parkovacej karty, údaje o zakúpených parkovacích lístkoch (zóna, dátum a čas zakúpenia, platnosť, cena)
Príjemcovia osobných údajov: ak si v našej aplikácii objednáte parkovací lístok v zóne mestského parkovacieho systému v Bratislave (PAAS), Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ Hlavné mesto SR Bratislava a to na účel: realizácia parkovacej politiky hlavného mesta. Konáme súčasne aj ako sprostredkovatelia Hlavného mesta podľa čl. 28 GDPR. Bližšie informácie nájdete vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov – Parkovacia politika.
Doba uchovávania osobných údajov: určená prevádzkovateľom
Vo vzťahu k predmetným účelom spracúvania si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť jednak voči príslušnému prevádzkovateľovi, ale aj voči spoločnosti.

I) VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA A VYDANIE DUPLIKÁTU PREUKAZU ŽIAKA

Postavenie spoločnosti: spoločnosť je spoločným Prevádzkovateľom spolu s príslušnou školou zapojenej do programu vydávania preukazov žiaka
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, t. j. vyjadrila súhlas s vydaním preukazu žiaka
Účel spracúvania: a) vyrobenie preukazu žiaka
b) vyrobenie duplikátu preukazu žiaka

účel spracúvania bol určený spoločne spoločnosťou a príslušnou školou a teda vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na tento účel vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia
Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia, fotografia,

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia zákonného zástupcu žiadateľa o preukaz žiaka
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu
Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje žiadateľa a jeho zákonného zástupcu, ktoré súvisia s výrobou nového preukazu, uchovávame počas celej doby trvania štúdia na predmetnej škole, osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané po ukončení štúdia
Poskytnutie predmetných osobných údajov nie je vašou povinnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré súvisia s výrobou preukazu žiaka a výrobou duplikátu preukazu žiaka.

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

6. PREVOD V PRÍPADE ZMENY VLASTNÍCTVA

Ak sa spoločnosť zapojí do fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja platforiem (alebo ktorejkoľvek z nich samostatne), v rámci ktorých ste registrovaní ako člen vernostného programu Zelené kilometre, spoločnosť si vyhradzuje právo previesť vaše osobné údaje. Ak budú vaše osobné údaje v dôsledku fúzie, akvizície, zrušenia alebo predaja platforiem (alebo ktorejkoľvek z nich samostatne) prevedené na iný subjekt, táto skutočnosť vám bude oznámená.

7. OCHRANA ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme zaviedli, vykonávame a udržiavame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy, aby sme vaše osobné údaje chránili, a to v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, a školenie zamestnancov.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Osobné údaje v papierovej forme sú uchovávané v zabezpečených skriniach v priestoroch našej spoločnosti. Všetky databázy obsahujúce osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosíme, kontaktujte nás na gdpr@transdata.sk.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme práva dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má práva súvisiace s primeranou ochranou a legálnosťou spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo:

Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov.

Právo na zabudnutie: Ak o vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania: Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať: Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

Právo na prenosnosť: Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

Právo namietať priamy marketing: V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Písomne na: TransData s.r.o., M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina
Elektronicky na: gdpr@transdata.sk

9. PLATNOSŤ ZÁSAD

Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť tieto Zásady upraviť. V prípade, že zmeníme tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti. Aktuálne znenie týchto Zásad bude vždy dostupné na našich platformách.