Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže „Revízia cestovných lístkov a dobrej nálady“

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže „Revízia cestovných lístkov a dobrej nálady“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 35 741 236,  Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 69536/L (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období od 23. 04. 2021 od okamihu vyhlásenia súťaže na sociálnej sieti Facebook profilu UBIAN  (https://www.facebook.com/ubianisti) do 23:59 hod. dňa 29. 04. 2021 vrátane (ďalej len „rozhodné obdobie“).

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá je plnoletá a splní všetky podmienky súťaže uvedené v týchto úplných pravidlách (ďalej len „účastník“). V prípade, ak súťažiaci nie je plnoletá osoba, všetky vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca.

4. Účasť v súťaži

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v priebehu rozhodného obdobia:

  1. v rozhodnom období termínu konania súťaže napíše komentár pod súťažný príspevok uverejnený na Facebook stránke usporiadateľa súťaže a odpovie na otázku: „Čo urobil revízor Lukáš ako prvé, keď vystúpil z autobusu?“, a
  2. má vytvorené konto v aplikácii UBIAN, a
  3. súhlasí s týmito podmienkami súťaže vrátane spracovania poskytnutých osobných údajov (t.j. mena a priezviska a mailovej adresy, s ktorou má vytvorené konto v aplikácii UBIAN) v rozsahu týchto podmienok. Všetky kontaktné údaje musia byť poskytnuté pravdivo a musia byť platné počas celého rozhodného obdobia. Po skončení súťaže bude spomedzi všetkých zapojených účastníkov súťaže vybratý 1 (slovom jeden) výherca. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku usporiadateľom súťaže a vyzvaný o zaslanie správy s e-mailovou adresou na poslanie inštrukcií k prevzatiu výhry. Výhrou je suma 30 EUR, ktoré budú výhercovi pripísané vo forme kreditu na jeho dopravnú kartu.

5. Výhry a odovzdanie výhier

Žrebovať budeme 1 výhercu. Výhrou je suma 30 EUR na pokrytie cestovných nákladov, ktoré budú výhercovi pripísané vo forme kreditu na jeho dopravnú kartu. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom komentára k súťažnému príspevku usporiadateľom súťaže a vyzvaný o zaslanie správy s e-mailovou adresou na poslanie inštrukcií k prevzatiu výhry.

Žrebovanie bude prebiehať u usporiadateľa súťaže náhodným výberom zo všetkých účastníkov zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže.

Podmienkou pre získanie výhry je, aby vybraný víťaz zaslal usporiadateľovi odpoveď správou s kontaktnými údajmi do 7 dní po oznámení výhry aj so svojím súhlasom s nadobudnutím ceny. Následne budeme výhercu e-mailom kontaktovať so spresnením informácie ako bude nabitý kredit na dopravnú kartu.

Výhra bude výhercovi poukázaná na konto na dopravnej karte do 14 kalendárnych dní odo dňa prejavenia súhlasu výhercu s výhrou, ktorý má vyžrebovaný výherca prejaviť správou najneskôr do 7 kalendárnych dní od komentára s oznámením výhry od usporiadateľa.

Výhry nie je možné previesť na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu.

Výherca, ktorý si výhru neprevezme a / alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta e-mail zaslaný usporiadateľom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v ňom uvedenom. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečítal správu od usporiadateľa alebo nekontaktoval usporiadateľa, ak tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa.

Usporiadateľ sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude pokus neúspešný a / alebo výherca nebude v lehote uvedenej v správe, ktorú usporiadateľ odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, kontaktovať usporiadateľa, je usporiadateľ oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

Výhra do 350 EUR nepodlieha daňovej povinnosti u výhercu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Osobné údaje

Účastník súhlasom s podmienkami súťaže berie na vedomie, že ním poskytnuté dáta (meno a priezvisko, emailová adresa) budú spracovávané len s cieľom realizácie súťaže a odovzdania výhry, ak nevyjadrí svoj súhlas s ďalšími účelmi spracovania svojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané počas trvania súťaže a uchovávané ďalšie 3 roky a to výlučne s cieľom obhajoby právnych nárokov usporiadateľa. Osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané tretím osobám s výnimkou prípadu, keď budú odovzdané spracovateľovi zaisťujúcemu pre spoločnosť spracovanie osobných údajov na základe písomnej zmluvy, avšak vždy iba v rozsahu a s cieľom spracovania podľa týchto pravidiel.

7. Záverečné ustanovenia

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než aká mu bude vydaná. Výherca nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spoločnosti TransData s.r.o., a všetky osoby podieľajúce sa na organizácii tejto súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá. Takisto sa výhra neodovzdá v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

Usporiadateľ neručí za stratu či nedoručenie ním odosielaných poštových zásielok alebo e-mailových zásielok zasielaných výhercovi v súvislosti s touto súťažou. Usporiadateľ neručí za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb.

Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Taká skutočnosť bude uvedená pod príspevkom s uverejnenou súťažou. Usporiadateľ tiež môže vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook ani nie je s takým subjektom nijako spojená. Facebook nezodpovedá za túto súťaž. Akékoľvek otázky, pripomienky, nároky alebo sťažnosti ohľadom súťaže je potrebné adresovať usporiadateľovi a nie vlastníkovi, prevádzkovateľovi alebo správcovi sociálne siete Facebook.

Zapojením do súťaže berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Facebook, resp. že spoločnosť Facebook je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodená.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto úplných pravidiel.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkami na: info@ubian.sk.

V  Žiline 22. 04. 2021