Zásady ochrany osobných údajov

* Zásady ochrany osobných údajov


Všeobecné podmienky používania Ubian

Všeobecné obchodné podmienky používania produktu Ubian

(ďalej len ako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 139, 10 1 Žilina, IČO: 35  741 236 je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.ubian.sk a mobilnej aplikácie Ubian. Cieľom produktu Ubian je poskytovanie možností vyhľadania cestovných poriadkov a prevádzkovanie internetového obchodu Ubian eShop na dobíjanie kreditu na dopravnú kartu a kúpu predplatných cestovných lístkov.
  2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto VOP inak, nasledovné pojmy označené veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:
   1. „Sprostredkovateľ“ je spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 139, 10 1 Žilina, IČO: 35  741 236, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 69536 /L.
   2. „Internetová stránka“ je internetová stránka www.ubian.sk, obsahom ktorej je vyhľadávanie cestovných poriadkov autobusov, vlakov a MHD a prevádzkovanie Ubian eShopu na kúpu Predplatných cestovných lístkov a Dobíjania kreditu na elektronickú peňaženku.
   3. „Mobilná aplikácia“ je mobilná aplikácia Ubian pre platformu Android a iOS, cez ktorú je možné vyhľadávať spojenia, kúpiť si SMS lístok alebo používať Ubian eShop.
   4. „Zákazník“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa internetovú stránku alebo Mobilnú aplikáciu.
   5. „Dopravca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Zákazníkovi služby hromadnej prepravy osôb.
   6. „eShop alebo Ubian eShop“ je služba, prostredníctvom ktorej si môže Zákazník na svoju dopravnú kartu zakúpiť produkty predplatný cestovný lístok(PCL) a Dobiť kredit na dopravnú kartu u Dopravcov uvedených v bode 3.2.
   7. „PCL“ je predplatný cestovný lístok(časový lístok), ktorý si zakúpi Zákazník prostredníctvom Internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie, typ PCL je ponúkaný podľa tarifných podmienok jednotlivých Dopravcov.
   8. „Dobiť kredit“ znamená vklad na elektronickú peňaženku dopravnej karty, ktorý Zákazník vykoná prostredníctvom Internetovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.
  3. Činnosť Sprostredkovateľa ako prevádzkovateľa internetovej stránky podlieha orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia(ďalej len ako „SOI“). Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 11 79 Žilina 1, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, tel. 41 / 7632130, 41 / 7245868, fax č. 41 / 7632139, http: // www.soi.sk, a http: // www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. POUŽÍVANIE UBIAN ESHOPU
  1. Nakupovať prostredníctvom Ubian eShopu na Internetovej stránke www.ubian.sk a v Mobilnej aplikácii Ubian môžu Zákazníci, ktorí sú držitelia platných bezkontaktných čipových kariet emitovaných Dopravcom a držitelia platných(bezkontaktných čipových) kariet preukazov žiaka a študenta vydaných základnými, strednými a vysokými školami s aktivovanou funkciou doprava v súlade s platnou tarifou Dopravcu.
  2. Nakupovanie v Ubian eShope je podmienené registráciou Zákazníka, ktorú je možné zrealizovať na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii.
  3. Zákazník si zakúpi produkty PCL alebo Dobiť kredit cez Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu tak, že si daný produkt objedná vložením do nákupného košíka a zaplatí objednávku. Platobnou metódou je online platba platobnou kartou Zákazníka prostredníctvom platobného portálu ČSOB.
  4. Zakúpené produkty PCL, Dobiť kredit môže Zákazník využiť u Dopravcu v rámci hromadnej prepravy osôb podľa prepravných a tarifných podmienok určených Dopravcom. Sprostredkovateľ podmienky využitia PCL a Dobiť kredit neurčuje.
  5. V prípade, ak Zákazník vystupuje pri používaní Ubian eShop v postavení zdaniteľnej osoby t. j. kupuje PCL, Dobiť kredit na účely svojho podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Dopravcu. Zákazník má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Sprostredkovateľovi ihneď po zakúpení. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Zákazník uvedie SNR dopravnej karty Zákazníka, svoje fakturačné údaje(obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), dátum úhrady objednávky.
 3. ZOZNAM ZAPOJENÝCH DOPRAVCOV A PRODUKTOV V ESHOPE
  1. Zákazník pri nákupe v Ubian eShope zakupuje produkty priamo u Dopravcov cez internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu.
  2. Zoznam zapojených Dopravcov a Produktov, ktoré môžu Zákazníci zakúpiť v Ubian eShope:
   Dopravca Dobiť kredit Kúpiť PCL
   Dopravný podnik Bratislava a.s. ÁNO PCL pre IDS BK
   Dopravný podnik mesta Prešov a.s. NIE PCL pre MHD Prešov
   Slovak Lines a.s. ÁNO PCL pre IDS BK
   SAD Žilina a.s. ÁNO PCL pre MHD Martin
   SAD Trenčín a.s. ÁNO PCL pre MHD Trenčín
   SAD Prievidza a.s. ÁNO PCL pre MHD Handlová
   SAD Dunajská streda a.s. ÁNO NIE
   MDS Považská Bystrica a.s. ÁNO PCL pre MHD Považská Bystrica
 4. ZODPOVEDNOSŤ SPROSTREDKOVATEĽA A DOPRAVCU
  1. Zákazník berie na vedomie, že Sprostredkovateľ vystupuje v prípade zakúpenia Produktov od Dopravcov s Vlastným eShopom, ktorí sú uvedení v bode 3.2 ako nákupný sprievodca. V takom prípade sa celý nákupný proces Zákazníka realizuje vo Vlastnom eShope Dopravcu, ktorý je optimalizovaný pre správne zobrazenie v Ubian eShope. Celý nákupný proces sa v prípade Dopravcov s Vlastným eShopom riadi všeobecnými obchodnými podmienkami konkrétneho Dopravcu, ktoré sa Zákazníkovi zobrazia pri vložení produktu do nákupného košíka.
  2. Zákazník berie na vedomie, že nákup v eShope Dopravcu Dopravný podnik mesta Prešov a.s. sa riadi v zmysle týchto VOP.
  3. Sprostredkovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ predaja a hromadnú prepravu osôb na základe zakúpeného produktu zabezpečuje a vykonáva výlučne Dopravca.
  4. Sprostredkovateľ ani Dopravca nezodpovedajú za stratu bezkontaktnej čipovej karty Zákazníka, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie a nie sú povinní samostatne každý z nich ani spoločne a nerozdielne poskytnúť Zákazníkovi žiadnu náhradu ani uhradiť škodu. Na požiadanie Zákazníka, môže byť Zákazníkovi vydaný duplikát bezkontaktnej čipovej karty.
  5. Nákup SMS cestovných lístkov na mestskú hromadnú dopravu a vlaky prostredníctvom Mobilnej aplikácie Ubian neukladá žiadnu zodpovednosť Sprostredkovateľovi za bezchybné doručenie SMS cestovného lístka ani za plnenie služby cestovného lístka. Tieto služby poskytujú jednotliví Dopravcovia v spolupráci s mobilnými operátormi.
  6. Zákazník berie na vedomie, že návrhy trás, liniek a všetky ostatné informácie poskytnuté na Internetovej stránke a v Mobilnej aplikácii Ubian sú len informatívne a Sprostredkovateľ nezodpovedá za ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť. Poskytnuté dáta sú garantované Dopravcami.
  7. Sprostredkovateľ nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií o cestovných poriadkoch, aktuálnej polohe vozidiel, nefunkčnosť počas technickej údržby alebo aktualizovania zverejnených informácií, nefunkčnosť spôsobenú technickými problémami tretej strany, priame i nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Internetovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.
 5. PODMIENKY REKLAMÁCIE
 6. 5A. Podmienky reklamácie zakúpených produktov – Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
  1. Podmienky reklamácie si môže Zákazník uplatniť len prípade zakúpenia produktu PCL v Dopravnom podniku mesta Prešov, ktorý nemá Vlastný eShop.
  2. Sprostredkovateľ zodpovedá za riadne a včasné pripísanie platby Zákazníka za kúpu produktu Kúpiť PCL.
  3. V prípade, ak Zákazníkovi nebude potvrdené zaplatenie zakúpeného PCL ani do jedného (1) dňa odo dňa zaplatenia online objednávky, je oprávnený túto skutočnosť reklamovať emailom na mailovej adrese info@ubian.sk. Zákazník je povinný reklamovať tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, od kedy platbu za online objednávku uskutočnil. V prípade neuplatnenia reklamácie v uvedenej lehote právo Zákazníka na reklamáciu zaniká.
  4. Lehota na vykonanie reklamácie je 30 dní od odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom. Zákazník je povinný v rámci reklamačného konania predložiť potvrdenie príslušnej banky o tom, že peňažné prostriedky vo výške platby za kúpu produktu Kúpiť PCL boli odpísané z bankového účtu Zákazníka.
  5. Sprostredkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom.
  6. Reklamácie v súvislosti s poskytnutím služieb Dopravcu Zákazníkovi, je povinný Zákazník uplatniť priamo u Dopravcu.
  7. 5B. Podmienky reklamácie zakúpených produktov – ostatní dopravcovia
  8. Produkty zakúpené v Ubian eShope u ostatných Dopravcov (viď bod 2.6) je potrebné reklamovať priamo u daného Dopravcu alebo na mailovej adrese info@ubian.sk a Sprostredkovateľ zabezpečí vybavenie reklamácie u príslušného Dopravcu.
  9. Všeobecné obchodné podmienky Dopravcu sú pre Zákazníka dostupné pri vložení produktu do nákupného košíka alebo na webovej stránke Dopravcu.
 7. ODSTÚPENIE OD KÚPY PRODUKTOV V ESHOPE
 8. 6A. Odstúpenie od kúpy - Dopravný podnik mesta Prešov a s.
  1. Kúpa PCL v Dopravnom podniku mesta Prešov je uzatvorením zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a preto Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy pokiaľ žiadna časť z PCL nebola spotrebovaná alebo inak použitá u Dopravcu.
  2. Odstúpenie od kúpy môže Zákazník uplatniť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (storno), po prihlásení sa do svojho osobného účtu. Zákazníkovi bude následne po odstúpení vrátená platba zaplatená za PCL späť na účet, z  ktorého bola platba Sprostredkovateľovi poukázaná.
  3. V prípade, že platba za PCL nebola uhradená a následne došlo k odstúpeniu od kúpy, Sprostredkovateľ nemá povinnosť žiadnu platbu alebo jej inú časť Zákazníkovi vrátiť.
  4. Právo na odstúpenie podľa tohto článku VOP musí Zákazník uplatniť do 2 dní pred začiatkom platnosti PCL.
  5. 6B. Odstúpenie od kúpy – ostatní dopravcovia
  6. Právo na odstúpenie od kúpy sa riadi príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami daného Dopravcu, ktorého produkt si Zákazník kúpi v eShope.
  7. Všeobecné obchodné podmienky Dopravcu sú pre Zákazníka dostupné pri vložení produktu do nákupného košíka alebo na webovej stránke Dopravcu.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákazník poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi internetového obchodu osobné údaje slobodne a dobrovoľne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Zásady spracovania osobných údajov Sprostredkovateľom sú umiestnené na Internetovej stránke https://www.transdata.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov-transdata.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Internetovej stránke www.ubian.sk a v Mobilnej aplikácii v časti Môj Ubian.
  2. Všetky Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom, Sprostredkovateľom a Dopravcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetovej stránky sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
V Žiline, dňa 1.4.2019