Zásady ochrany osobných údajov

* Zásady ochrany osobných údajov


Všeobecné podmienky používania Ubian

Všeobecné obchodné podmienky používania produktu Ubian

(ďalej len ako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“)

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236 je vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.ubian.sk a mobilnej aplikácie Ubian. Cieľom produktu Ubian je poskytovanie možností vyhľadania cestovných poriadkov a prevádzkovanie internetového obchodu Ubian eShop na dobíjanie kreditu na dopravnú kartu a kúpu predplatných cestovných lístkov.
  2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené v týchto VOP inak, nasledovné pojmy označené veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam:
   1. „Sprostredkovateľ“ je spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO: 35 741 236, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 69536/L.
   2. „Internetová stránka“ je internetová stránka www.ubian.sk, obsahom ktorej je vyhľadávanie cestovných poriadkov autobusov, vlakov a MHD  a prevádzkovanie Ubian eShopu na kúpu Predplatných cestovných lístkov a Dobíjania kreditu na elektronickú peňaženku.
   3. „Internetová stránka Dopravcu“ je internetová stránka konkrétneho Dopravcu, obsahom ktorej je prevádzkovanie eShopu na kúpu Predplatených cestovných lístkov a Dobíjania kreditu na elektronickú peňaženku.
   4. „Mobilná aplikácia“ je mobilná aplikácia Ubian pre platformu Android a iOS, cez ktorú je možné vyhľadávať spojenia, kúpiť si SMS lístok alebo používať Ubian eShop.
   5. „Zákazník“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa internetovú stránku alebo Mobilnú aplikáciu.
   6. „Dopravca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje Zákazníkovi služby hromadnej prepravy osôb.
   7. „Ubian eShop“ je služba, prostredníctvom ktorej si môže Zákazník na svoju dopravnú kartu zakúpiť produkty - predplatný cestovný lístok (PCL) a Dobiť kredit na dopravnú kartu cez Internetovú stránku www.ubian.sk, tak ako je to ustanovené v bode 2. týchto podmienok.
   8. „eShop Dopravcu“ je služba, prostredníctvom ktorej si môže Zákazník na svoju dopravnú kartu zakúpiť produkty - predplatný cestovný lístok (PCL) a Dobiť kredit na dopravnú kartu s presmerovaním na Internetovú stránku Dopravcu.
   9. „PCL“ je predplatný cestovný lístok (časový lístok), ktorý si zakúpi Zákazník prostredníctvom Internetovej stránky alebo mobilnej aplikácie, typ PCL je ponúkaný podľa tarifných podmienok jednotlivých Dopravcov.
   10. „Dobiť kredit“ znamená vklad na elektronickú peňaženku dopravnej karty, ktorý Zákazník vykoná prostredníctvom Internetovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.
   11. „Produkt“ je všeobecné pomenovanie pre PCL a Dobiť kredit pre účely týchto VOP.
  3. Činnosť Sprostredkovateľa ako prevádzkovateľa internetovej stránky podlieha orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ako „SOI“). Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru, tel. 041/7632130, 041/7245868, fax č. 041/7632139, http://www.soi.sk, a http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov- staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. PODMIENKY NÁKUPU CEZ UBIAN ESHOP
  1. Nakupovať prostredníctvom Ubian eShopu na Internetovej stránke www.ubian.sk a v Mobilnej aplikácii Ubian môžu Zákazníci, ktorí sú držitelia platných bezkontaktných čipových kariet emitovaných Dopravcom a držitelia platných (bezkontaktných čipových) kariet preukazov žiaka a študenta vydaných základnými, strednými a vysokými školami s aktivovanou funkciou doprava v súlade s platnou tarifou Dopravcu.
  2. Zoznam Dopravcov, ktorí zapojených do predaja produktov PCL alebo Dobiť kredit sú definovaní v bode 3.1. týchto podmienok.
  3. Nakupovanie v Ubian eShope je podmienené registráciou Zákazníka, ktorú je možné zrealizovať na Internetovej stránke alebo v Mobilnej aplikácii.
  4. Zákazník si zakúpi produkty PCL alebo Dobiť kredit cez Internetovú stránku a Mobilnú aplikáciu tak, že si daný produkt objedná vložením do nákupného košíka a zaplatí objednávku. Platobnou metódou je online platba platobnou kartou Zákazníka prostredníctvom platobného portálu ČSOB.
  5. Zakúpené produkty PCL, Dobiť kredit môže Zákazník využiť u Dopravcu v rámci hromadnej prepravy osôb podľa prepravných a tarifných podmienok určených Dopravcom. Sprostredkovateľ podmienky využitia PCL a Dobiť kredit neurčuje.
  6. Zákazník berie na vedomie, že nákup v Ubian eShope sa riadi v zmysle týchto VOP.
  7. V prípade, ak Zákazník vystupuje pri používaní Ubian eShop v postavení zdaniteľnej osoby t. j. kupuje PCL, Dobiť kredit na účely svojho podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Dopravcu. Zákazník má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Sprostredkovateľovi ihneď po zakúpení. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Zákazník uvedie SNR dopravnej karty Zákazníka, svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), dátum úhrady objednávky.
 3. ZOZNAM DOPRAVCOV ZAPOJENÝCH DO PREDAJA PRODUKTOV ESHOPE UBIAN
  1. Zoznam zapojených Dopravcov a Produktov, ktoré môžu Zákazníci zakúpiť v Ubian eShope:
   Dopravca Dobiť kredit Kúpiť PCL
   Dopravný podnik mesta Prešov a.s. NIE PCL pre MHD Prešov
   Eurobus a.s. ÁNO Dopravca neponúka PCL
   ARRIVA Michalovce a. s. ÁNO Dopravca neponúka PCL
   SKAND Skalica a.s. ÁNO Dopravca neponúka PCL
   SAD Lučenec a.s. ÁNO PCL pre MHD Lučenec
 4. PODMIENKY SPROSTREDKOVANÉHO NÁKUPU CEZ ESHOP DOPRAVCU
  1. Internetová stránka www.ubian.sk umožňuje nákup Produktov na Internetovej stránke Dopravcu. Zoznam Dopravcov umožňujúci takýto nákup je definovaný v bode 5.1. týchto VOP.
  2. Internetová stránka www.ubian.sk vystupuje ako nákupný sprievodca. V takom prípade sa celý nákupný proces Zákazníka realizuje na Internetovej stránke Dopravcu, ktorý je optimalizovaný pre správne zobrazenie v Ubian eShope. Celý nákupný proces sa v prípade Dopravcov s vlastným eShopom riadi všeobecnými obchodnými podmienkami a platnou tarifou konkrétneho Dopravcu, ktoré sa Zákazníkovi zobrazia pri vložení produktu do nákupného košíka.
  3. Nakupovať prostredníctvom Ubian eShopu na Internetovej stránke Dopravcu a v Mobilnej aplikácii Ubian môžu Zákazníci, ktorí sú držitelia platných bezkontaktných čipových kariet emitovaných Dopravcom a držitelia platných (bezkontaktných čipových) kariet preukazov žiaka a študenta vydaných základnými, strednými a vysokými školami s aktivovanou funkciou doprava v súlade s platnou tarifou Dopravcu.
 5. ZOZNAM DOPRAVCOV ZAPOJENÝCH DO SPROSTREDKOVANÉHO PREDAJA CEZ ESHOP DOPRAVCU
  1. Zoznam dopravcov zapojených do sprostredkovaného predaja cez eShop Dopravcu:
   Dopravca Dobiť kredit Kúpiť PCL
   Dopravný podnik Bratislava a.s.ÁNOPCL pre IDS BK
   Slovak Lines a.s. ÁNOPCL pre IDS BK
   SAD Žilina a.s. ÁNO PCL pre MHD Martin
   SAD Trenčín a.s.ÁNOPCL pre MHD Trenčín
   SAD Prievidza a.s. ÁNOPCL pre MHD Handlová
   SAD Dunajská streda a.s. ÁNO Dopravca neponúka PCL
   MDS Považská Bystrica a.s. ÁNOPCL pre MHD Považská Bystrica
 6. ZODPOVEDNOSŤ SPROSTREDKOVATEĽA A DOPRAVCU
  1. Sprostredkovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ predaja a hromadnú prepravu osôb na základe zakúpeného produktu zabezpečuje a vykonáva výlučne Dopravca.
  2. Sprostredkovateľ ani Dopravca nezodpovedajú za stratu bezkontaktnej čipovej karty Zákazníka, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie a nie sú povinní samostatne každý z nich ani spoločne a nerozdielne poskytnúť Zákazníkovi žiadnu náhradu ani uhradiť škodu. Na požiadanie Zákazníka, môže byť Zákazníkovi vydaný duplikát bezkontaktnej čipovej karty.
  3. Nákup SMS cestovných lístkov na mestskú hromadnú dopravu a vlaky prostredníctvom Mobilnej aplikácie Ubian neukladá žiadnu zodpovednosť Sprostredkovateľovi za bezchybné doručenie SMS cestovného lístka ani za plnenie služby cestovného lístka. Tieto služby poskytujú jednotliví Dopravcovia v spolupráci s mobilnými operátormi.
  4. Zákazník berie na vedomie, že návrhy trás, liniek a všetky ostatné informácie poskytnuté na Internetovej stránke a v Mobilnej aplikácii Ubian sú len informatívne a Sprostredkovateľ nezodpovedá za ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť. Poskytnuté dáta sú garantované Dopravcami.
  5. Sprostredkovateľ nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií o cestovných poriadkoch, aktuálnej polohe vozidiel, nefunkčnosť počas technickej údržby alebo aktualizovania zverejnených informácií, nefunkčnosť spôsobenú technickými problémami tretej strany, priame i nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Internetovej stránky alebo Mobilnej aplikácie.
 7. PODMIENKY REKLAMÁCIE
 8. 7A. Podmienky reklamácie nákupu cez Ubian eShop
  1. Sprostredkovateľ zodpovedá za riadne a včasné pripísanie platby Zákazníka za kúpu Produktov.
  2. V prípade, ak Zákazníkovi nebude potvrdené zaplatenie zakúpeného Produktu ani do jedného (1) dňa odo dňa zaplatenia online objednávky, je oprávnený túto skutočnosť reklamovať emailom na mailovej adrese info@ubian.sk. Zákazník je povinný reklamovať tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, od kedy platbu za online objednávku uskutočnil. V prípade neuplatnenia reklamácie v uvedenej lehote právo Zákazníka na reklamáciu zaniká.
  3. Lehota na vykonanie reklamácie je 30 dní od odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom. Zákazník je povinný v rámci reklamačného konania predložiť potvrdenie príslušnej banky o tom, že peňažné prostriedky vo výške platby za kúpu produktu Kúpiť PCL boli odpísané z bankového účtu Zákazníka.
  4. Sprostredkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Zákazníka bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Zákazníkom.
  5. Reklamácie v súvislosti s poskytnutím služieb Dopravcu Zákazníkovi, je povinný Zákazník uplatniť priamo u Dopravcu.
  6. 7B. Podmienky reklamácie sprostredkovaného nákupu cez eShop Dopravcu
  7. Produkty zakúpené v Ubian eShope u ostatných Dopravcov cez eShop Dopravcu (viď bod 5.1) je potrebné reklamovať priamo u daného Dopravcu alebo na mailovej adrese info@ubian.sk a Sprostredkovateľ zabezpečí vybavenie reklamácie v spolupráci s príslušným Dopravcom.
  8. Všeobecné obchodné podmienky Dopravcu sú pre Zákazníka dostupné pri vložení produktu do nákupného košíka alebo na webovej stránke Dopravcu.
 9. ODSTÚPENIE OD KÚPY PRODUKTOV V ESHOPE
 10. 8A. Podmienky odstúpenia od kúpy cez Ubian
  1. Kúpa Produktov je uzatvorením zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a preto Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy pokiaľ žiadna časť z Produktu nebola spotrebovaná alebo inak použitá u Dopravcu.
  2. Odstúpenie od kúpy môže Zákazník uplatniť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (storno), po prihlásení sa do svojho osobného účtu. Zákazníkovi bude následne po odstúpení vrátená platba zaplatená za Produkt späť na účet, z ktorého bola platba Sprostredkovateľovi poukázaná.
  3. V prípade, že platba za Produkt nebola uhradená a následne došlo k odstúpeniu od kúpy, Sprostredkovateľ nemá povinnosť žiadnu platbu alebo jej inú časť Zákazníkovi vrátiť.
  4. Právo na odstúpenie podľa tohto článku VOP musí Zákazník uplatniť do 2 dní pred začiatkom platnosti PCL.
  5. 8B. Podmienky odstúpenia od kúpy sprostredkovaného nákupu cez eShop Dopravcu:
  6. Právo na odstúpenie od kúpy sa riadi príslušnými všeobecnými obchodnými podmienkami daného Dopravcu, ktorého produkt si Zákazník kúpi v eShope.
  7. Všeobecné obchodné podmienky Dopravcu sú pre Zákazníka dostupné pri vložení produktu do nákupného košíka alebo na webovej stránke Dopravcu.
 11. VERNOSTNÝ PROGRAM ZELENÉ KILOMETRE
  1. Vernostný program Zelené kilometre je určený pre cestujúcich vybraných Dopravcov, ktorí sa zapojili do programu Vernostného programu a je definovaný v bode 9.4. týchto VOP.
  2. Účastníkom Vernostného programu sa stáva cestujúci, ktorým príslušný Dopravca vydal Dopravnú kartu a cestujúci túto Dopravnú kartu používa na platbu cestovného u zapojeného Dopravcu.
  3. Zoznam dopravcov zapojených do Vernostného programu Zelené kilometre nájdete na www.ubian.sk/zelene-kilometre.
  4. Celé znenie podmienok využívania Vernostného programu Zelené kilometre je dostupné na odkaze https://www.ubian.sk/docs/Pravidla_vernostneho_programu.pdf
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákazník poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi internetového obchodu osobné údaje slobodne a dobrovoľne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Zásady spracovania osobných údajov Sprostredkovateľom sú umiestnené na Internetovej stránke https://www.transdata.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov-transdata.
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na Internetovej stránke www.ubian.sk a v Mobilnej aplikácii v časti Môj Ubian.
  2. Všetky Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom, Sprostredkovateľom a Dopravcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetovej stránky sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
V Žiline, dňa 2.9.2019