Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže „Nakúp v e-shope UBIAN“

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže „Nakúp v e-shope UBIAN“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť TransData s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 35 741 236,  Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č: 69536/L (ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) v období od 01. 06. 2021 00:01 do 23:59 hod. dňa 31. 08. 2021 vrátane (ďalej len „rozhodné obdobie“). 

3. Účastníci súťaže 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá je plnoletá a splní všetky podmienky súťaže uvedené v týchto úplných pravidlách (ďalej len „účastník“). V prípade, ak súťažiaci nie je plnoletá osoba, všetky vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca. 

4. Účasť v súťaži 

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v priebehu rozhodného obdobia:

a) v rozhodnom období si aspoň raz zakúpi novú dopravnú kartu v e-shope v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk, a

b) súhlasí s týmito podmienkami súťaže vrátane spracovania poskytnutých osobných údajov (t.j. mena a priezviska a mailovej adresy) v rozsahu týchto podmienok. Všetky kontaktné údaje musia byť poskytnuté pravdivo a musia byť platné počas celého rozhodného obdobia. Po skončení súťaže budú spomedzi všetkých zapojených účastníkov súťaže vybraní 3 (slovom traja) výhercovia. Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej správy a získajú jednu z cien uvedených v bode 5 týchto podmienok.

5. Výhry a odovzdanie výhier

Žrebovať budeme 3 výhercov. Výhry sú nasledovné:

Názov Počet ks v súťažiCena za 1 ks s DPH
Mobilný telefón Samsung Galaxy M11, čierny1178,90 €
Slúchadlá JBL Tune 500BT biele139,90 €
Kredit na dopravnú kartu120 €

Výhra bude výhercovi oznámená prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu, s ktorou sa vyžrebovaný výherca zaregistroval v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk, usporiadateľom súťaže do 7 kalendárnych dní od skončenia súťaže. 

Žrebovanie bude prebiehať u usporiadateľa súťaže náhodným výberom zo všetkých účastníkov zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže. Každý účastník môže byť vyžrebovaný iba raz.

Podmienkou pre získanie výhry je, aby vybraný víťaz zaslal e-mailom usporiadateľovi do 7 dní po oznámení výhry svoj súhlas s nadobudnutím ceny. Následne budeme výhercov e-mailom kontaktovať so spresnením informácie ako budú doručené vecné výhry uvedené v bode 5 týchto pravidiel a spôsob akým bude odovzdaná peňažná výhra v hodnote 20€ vo forme kreditu na  dopravnú kartu.

Peňažná výhra (3. cena: kredit na dopravnú kartu) bude výhercovi poukázaná na jeho konto na dopravnej karte do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia e-mailu s oznámením výhry od usporiadateľa. Nepeňažné výhry budú výhercom odoslané prostredníctvom Slovenskej pošty do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia e-mailu s oznámením výhry od usporiadateľa.

Výhry nie je možné previesť na inú osobu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa nebude možné sľúbenú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. 

Výherca, ktorý si výhru neprevezme a / alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok.

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta e-mail zaslaný usporiadateľom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v ňom uvedenom. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečítal správu od usporiadateľa alebo nekontaktoval usporiadateľa, ak tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa.

Usporiadateľ sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude pokus neúspešný a / alebo výherca nebude v lehote uvedenej v správe, ktorú usporiadateľ odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, kontaktovať usporiadateľa, je usporiadateľ oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

Výhra do 350 EUR nepodlieha daňovej povinnosti u výhercu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

6. Osobné údaje 

Účastník súhlasom s podmienkami súťaže berie na vedomie, že ním poskytnuté dáta (meno a priezvisko, emailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo) budú spracovávané len s cieľom realizácie súťaže a odovzdania výhry, ak nevyjadrí svoj súhlas s ďalšími účelmi spracovania svojich osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané počas trvania súťaže a uchovávané  1 rok, a to výlučne s cieľom obhajoby právnych nárokov usporiadateľa. Osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané tretím osobám. 

7. Záverečné ustanovenia 

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než aká mu bude vydaná. Výherca nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, spoločnosti TransData s.r.o., a všetky osoby podieľajúce sa na organizácii tejto súťaže. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti alebo osoba jemu blízka, výhra sa neodovzdá. Takisto sa výhra neodovzdá v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. 

Usporiadateľ neručí za stratu či nedoručenie ním odosielaných poštových zásielok alebo e-mailových zásielok zasielaných výhercovi v súvislosti s touto súťažou. Usporiadateľ neručí za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb. 

Usporiadateľ môže termín konania súťaže predĺžiť alebo ho skrátiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov. Taká skutočnosť bude uvedená pod príspevkom s uverejnenou súťažou. Usporiadateľ tiež môže vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto úplných pravidiel. 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkami na: info@ubian.sk

V  Žiline 1.6.2021